Hoya
 
 
 

Bộ máy tổ chức

Trang chủ Giới thiệu

HHC với một hệ thống lãnh đạo và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, gồm nhiều thành viên đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh sắt thép xây dựng. Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của Công ty được bố trí chặt chẽ theo những nguyên tắc sau:

  • Kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả phù hợp với yêu cầu công việc.
  • Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các phòng/bộ phận, đảm bảo nguyên tắc cơ bản trong làm việc là: “Báo cáo – Liên lạc – Bàn bạc”; "Trách nhiệm cao nhất thuộc về người đứng đầu".
     

spacer